Vad är ett liv värt på varje arbetsplats?

Elin Wallén
14 april 2022
Artikel i Dagens arbete om Sven Johansson och Tommy Schelin år 2007.

Visste du att redan på 1700-talet myntade Carl von Linné begreppet Orsasjukan efter sitt besök i Dalarnas gruvor. Detta efter att han fått se hur många änklingar som också fanns till följd av att männen som jobbat i gruvorna gått bort.

1953 grundades Silikosregistret som sedan år 1988 kom att upphöra och läggas ner. Utöver detta minskar också arbetsmiljöverkets anslag med ca 160 miljoner år 2006. Och året därpå läggs arbetslivsinstitutet ner.

Artikeln ovan i Dagens arbetare skrevs år 2007 om Sven Johansson som i många år jobbade som stenhuggare och hans upplevelse av stendammslunga. I 20 år slussades han runt bland många olika läkare innan han till slut fick korrekt hjälp hos arbets- och miljömedicin i Lund, där Maria Albin, forskare och expert ställde diagnosen Silikos/ Stendammslunga.
Sven Johanssons fall blev startskottet för Arbetsmiljöverkets inspektion av stenindustrin. Många fler fall upptäcktes också kort därefter då det uppdagades att detta var ett mycket större problem än trott. Innan trodde man att sjukdomen var utrotad. Vid denna tidpunkt, år 2007 höll den sista läkaren som kände igen Silikos på att gå i pension. Sommaren år 2014 avled Sven Johansson 74 år gammal. 

Än idag är kunskapsbristen kring kvartsdamm och skyddsutrustning stor. Många arbetare har idag inte tillgång till korrekt skyddsutrustning samt har ej kunskap kring hur viktigt det är att skydda sina lungor dagligen vid arbete i den skadliga miljö de ofta befinner sig i. Flertalet arbetare säger ofta att det är för tungt att andas i deras andningsskydd och väljer då hellre bort dem när det i stunden inte känns så farligt. Problematiken då, som inte visar sig förrän 10–30 år senare är att när symtomen uppkommer av detta så är det redan försent.

Kvartsdamm, asbest, stendamm och byggdamm innehar alla partiklar som är farliga för lungorna och som på sikt kan leda till både stendammslunga, astma, KOL, sågverkssjuka, lungsäckscancer samt lungcancer.
Illustration: Shutterstock

Ytterligare ett stort kunskapsgap finns även kring vem det är som faktiskt bär ansvaret för personlig skyddsutrustning och när det bör användas.

I arbetsmiljölagen 2 § skriver arbetsmiljöverket att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.
Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.

För oss på Tiki känns det väldigt viktigt att lyfta kunskapsfrågan ytterligare tillsammans med våra samarbetspartners för att uppnå en nollvision så att fler får möjlighet att uppleva sin pension efter sina arbetsår.

Våra fläktassisterade andningsskydd är framtagna för att effektivt och enkelt skydda mot kvarts-, sten- och byggdamm. Fläkten mäter i realtid kraften i varje andetag och levererar automatiskt den luft som varje användare behöver tack vare det övertryck som skapas inuti andningsskyddet. Fläktens tryckgivare reglerar oavbrutet fläktens hastighet efter användarens andning. Vilket i sin tur ger dig som användare bästa möjliga skydd mot luftburna partiklar.