Vad hjälper P3-filter mot för ämnen?

Här är ett urval av kemiska ämnen som P3-filter brukar användas emot. Förutsättningen är att masken är korrekt ihopsatt, testad och används enligt instruktionsmanualen. Kontrollera dina omständigheter med Arbetsmiljöverket på av.se.

P3-filter fungerar inte mot gaser. Reservation för eventuella felskrivningar i listan. 

Acetal

Acetylsalisylsyra

Adipinsyra

Aluminium

Aluminium, lösliga föreningar

Aluminium, svetsrök

Aluminiummetall

Aluminiumoxid

Ammoniumklorid

Ammoniumsulfamat

Antimon (pulver)

Antimontrioxid

Asbest (utom krokidolit)

Atrazin

B

Barium lösliga föreningar

Bariumoxid

Benso(a)pyren

Bensoylperoxid

Beryllium

Berylliumföreningar

Bly, gäller även oorganiska föreningar av bly (damm & rök)

Blyacetat, Bly(ll)-acetat

Blyfosfat

Blykromat

Bomull, (damm, råbomull)

Boroxid

C

Cementdamm

Cesiumhydroxid

Cyhexatin

D

Damm

Damm och dimma (organiskt totaldamm)

DDT

Di-(2-etylhexyl)ftalat

Diisodecylftalat

Disulfiram

Diuron

E

EDTA

Endrin

Enzymer (Subtilisiner)

F

Ferbam

Fosfor (vitt, gult)

Fosforpentasulfid

G

Glasfiber (syntetiska oorganiska fibrer)

Glimmer

Grafit

Grafit, syntetisk

Grafitdamm

H

Hafnium

Härdplastdamm

J

Järnoxid (som Fe)

K

Kadmium (och oorganiska Kadmiumföreningar)

Kadmiumoxid

Kalciumcyanamid

Kalciumhydroxid (släckt kalk)

Kalciumoxid (osläckt kalk)

Kaliumpermanganat

Karbaryl

Kimrök

Kisel

Kiseldioxid, amorf

Klorater

Kobolt (och oorganiska föreningar, damm och rök)

Koldamm (inklusive kimrök)

Koppar (rök)

Kristobalit

Krom

Kromater

Kromsyraanhydrid

Kvarts

L

Litiumhydrid

Lut

M

Magnesiumoxid

Mangan

Melamin

N-Metyl-N

MMMF (Mineralfibrer)

Molybden

N

Natriumazid

Natriumfluoracetat

Natriumhydroxid

Natriummetasilikat

Natriumperborat

Natriumpyrofosfat

Natriumtetraborat

Natriumtetraboratdekahydrat(borax)

Nickel (som metall)

Nickelsubsulfid

O

Oxalsyra

Ozon 10028-15-6 B Reactor Hg- P3 0,1 0,2 6)

P

Pappersdamm

Paraffinolja (inklusive oljerök)

Paraffin (rök)

Perlit

Pikrinsyra

Pindon

Platina (metall)

Platinaföreningar (lösliga föreningar)

Polyester (totaldamm)

beta-Propiolakton

PVC-damm

R

Radon (vid lukt behövs mer än P3)

Rhodium

S

Selen

Silver (löslig förening)

Silver(1+)nitrat (Lapis)

Stryknin

T

Talk

Tallium

Tellur

Tenn (II)-oxid

Tetranatriumpyrofosfat

Textildamm

Titandioxid

Tridymit

Trifenylfosfat

2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra

Trädamm, hårda trätyper

Trädamm, mjuka trätyper

U

Uran (och Uranföreningar)

V

Vanadin

Vanadin, damm

Vanadin, rök

Vanadinoxid (totaldamm)

Warfarin

Vismuttellurid

Vismuttellurid med selen

Volfram, lättlösliga föreningar

Y

Yttrium

Z

Zinkklorid

Zinkoxid (rök)

Ziram

Zirkoniumföreningar

 

 

Observera att listan är grundläggande. Vissa ämnen eller kombinationer av ämnen kan behöva andra kombinationer av filter. Kontrollera dina omständigheter med Arbetsmiljöverket på www.av.se